https://доброзатеб.бг

Бакалница

Томбола

Включи се в ТОМБОЛАТА на кампания  “Добро за Теб Добро за Фермата”!

Спечели парфюм по избор на стойност 23 лв. и не само …

Как да участвам?

Нужно е само да закупите продукт с маркировка томбола.

Продуктите участващи в томболата са маркирани с червена лента в горният десен ъгъл! Закупувайки си продукт с тази маркировка вие автоматично се включвате в Томболата!

Теглене на томболата

Томболата стартира на 17.09.2021г.

Томболата се тегли на 30.10.2021г.

Тегленето на томболата става онлайн във фейсбук страничката на

 Добро за Теб Добро за Фермата.

Наградата

Парфюм по ваш избор на стойност 23лв.                           Разгледай категория парфюми!

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТОМБОЛА „Добро за Теб Добро за Фермата“

ОРГАНИЗАТОР И ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ТОМБОЛА „Добро за Теб Добро за Фермата“

1.1. Провежданите томболи на Фейсбук страницата на –„Добро за Теб Добро за Фермата“
  и платформата www.доброзатеб.бг се организират от БИО УЕЙ ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Карлово, ул. Д-р Танчев 4 и ЕИК: 203581694, наричано за краткост в настоящите
Правила „ОРГАНИЗАТОР“.

1.2. Изпълнител по реализиране на Томболата във Фейсбук страницата на –Добро за Теб Добро за Фермата и платформата www.доброзатеб.бг се изпълняват от БИО УЕЙ ООД, със седалище и адрес
на управление: гр. Карлово, ул. Д-р Танчев 4 и ЕИК: 203581694, наричано за краткост в настоящите Правила – „ИЗПЪЛНИТЕЛ“

1.3. Настоящите Правила важат от 01.03.2021 г. до 01.03.2023 г. – период на провеждане на
таймлайн игрите, които се публикуват периодично на фен страницата.

1.4. Настоящите Правила са задължителни за всички потребители, които взимат участие в ТОМБОЛА „Добро за Теб Добро за Фермата“.

1.5.ОРГАНИЗАТОРЪТ на ТОМБОЛА „Добро за Теб Добро за Фермата“  има правото по своя преценка, едностранно, да променя
настоящите Правила, когато сметне това за необходимо, както и да стартира нова и прекратява
вече активна ТОМБОЛА, като обявява публично измененията, поправките и промените в
статуса на играта/ите в Дневника на Фейсбук страницата на  –Добро за Теб Добро за Фермата и платформата www.доброзатеб.бг

1.6. Въпреки това участниците се задължават самостоятелно да проверяват за промени в
Правилата, когато желаят да вземат участие в конкретна игра. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да ги
информира по друг освен предвидения в т. 1.5 начин.

2. ОПИСАНИЕ НА ТОМБОЛА „Добро за Теб Добро за Фермата“

2.1. ТОМБОЛАТА се организира веднъж месечно или по-рядко като активност в Блога на платформата и фейсбук страницата.

2.2. Всички игри на платформата и фейсбук страницата се публикуват с текст на български език и се провеждат по инициатива на БИО УЕЙ ООД.

3. УЧАСТИЕ

3.1. Право на участие в ТОМБОЛАТА имат всички физически лица, навършили 18
години, пребиваващи на територията на Република България с изключение на служителите на
БИО УЕЙ ООД, както и членове на техните семейства.

4. МЕХАНИЗЪМ

4.1. Включването в играта изисква потребителят да има регистриран профил в платформата и Фейсбук страницата на –„Добро за Теб Добро за Фермата“ 4.2. За да се участва в съответната ТОМБОЛА, потребителят трябва да закупи продукт маркиран с червена лента с надпис „томбола“ в горният десен ъгъл.

4.3. Купувайки продукт включен в ТОМБОЛАТА „Добро за Теб Добро за Фермата“, участниците дават своето безусловно съгласие личните им данни да бъдат
събирани от ОРГАНИЗАТОРА, в съответствие с неговата политика за поверителност. Всички
забележки, предложения, идеи, графики или други материали, които участниците предоставят на
ОРГАНИЗАТОРА в ТОМБОЛАТА на „Добро за Теб Добро за Фермата“, стават собственост БИО УЕЙ ООД.

4.5. БИО УЕЙ ООД има право да копира, разпространява, използва и регистрира
материалите, предоставени от участниците (с
изключение на личните им данни), за каквито и да било комерсиални и/или некомерсиални цели,
без да дължат заплащане за това и без никакви задължения за компенсация за материалите към
участниците или към трети страни.

4.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има правото да изтрива качени от участниците материали, чието
съдържание счита за неотговарящо на темата на играта и/или накърнява морала и добрите нрави.

4.7. Ако потребителят отговаря вярно на условията за участие, изпълнил е точно изискванията в
конкретната ТОМБОЛА, името му се включва в механизма за печелене на награда.

4.8. Механизмът за определяне на победителите се посочва изрично в текста към публикацията на ТОМБОЛАТА.
4.9. Ако механизмът за определяне на победители не е конкретизиран в текста към ТОМБОЛАТА, се
приема, че печеливши се избират на случаен томболен принцип, включващ всички участници,
изпълнили условията от т. 4.7.
4.10. В механизма за печелене на награда не се включват имената на участниците, изпълнили
изискванията от т.4.7., но неспазили срока за участие в играта.

5. ПЕЧЕЛИВШИ

5.1. Печелившите се теглят на случаен томболен принцип. Ако има друг критерий, по който се
избират победители, той трябва да е задължително посочен в поста към обявяването на ТОМБОЛАТА

5.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да обяви имената на спечелилите най-късно в срок от 7 (седем)
дни от края на ТОМБОЛАТА

5.3. Всеки участник се съгласява с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по
отношение на личните данни, които предоставя във връзка с ТОМБОЛАТА.

5.4. Предоставените от участниците данни ще бъдат запазени и обработени от ОРГАНИЗАТОРА и
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с гаранция, че личната им информация няма да бъде предоставяна на трети лица
или използвана за други цели, извън обявените в настоящите Правила.

6. НАГРАДИ

6.1. Наградите са предоставени от ОРГАНИЗАТОРА и са посочени в
публикацията на конкретната ТОМБОЛА.

6.2. Наградата се доставя на печелившите ако те са от Пловдив, ако са от Карлово се взима на място от Бакалницата /ул. Полковник Бочев 16/.

6.3. При връчването на наградата участникът е длъжен да се легитимира с лична карта или друг
документ, удостоверяващ самоличност.

6.4. Ако участникът не бъде открит в срок от 5 (пет) работни дни на посочените адрес и телефон,
той губи правото си да получи наградата и такава не се предоставя.

6.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност за сгрешени или невалидни пощенски адреси или
телефонни номера за контакт със спечелилите.

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРИТЕ

7.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да прекрати ТОМБОЛАТА/ИТЕ, без предизвестие и по своя преценка, в случай че установи случването на съществени
злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила и/или при настъпване на форсмажорни
обстоятелства.

7.2. Прекратяването на ТОМБОЛАТА/ИТЕ ще бъде обявено по реда на т.1.5
7.3. При прекратяване на ТОМБОЛАТА/ИТЕ не се дължи компенсация на участниците за участието им.

7.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят никаква отговорност за понесени загуби или
пропуснати ползи в резултат от прекратяване на игрите по условията на т.7.1

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Личните данни на всички участници в ТОМБОЛАТА/ИТЕ на Фейсбук страницата на –Добро за Теб Добро за Фермата и платформата www.доброзатеб.бг са защитени в съответствие с българското законодателство от Закона за защита на личните данни.

8.2. Събирането на лични данни от участниците в ТОМБОЛАТА/ИТЕ се осъществява единствено и само с цел провеждане и/им и спечелените награди.

8.3. Данните на потребителите се пазят в срок от 6 (шест) месеца от края на играта, като всеки
участник има право да поиска достъп, корекция и/или заличаване на неговите лични данни от
базата на ОРАГНИЗАТОРА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Искането си може да заяви писмено чрез e-mail на
адрес dobrozateb@bioway.bg

9. СПОРОВЕ

9.1. Всеки евентуален правен спор, възникнал между участници и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или участниците
и ОРГАНИЗАТОРА, относно ТОМБОЛАТА/ИТЕ , теглене на победителите, доставка на награди или друго, ще се решава извънсъдебно.

9.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност и няма да бъдат въвличани в спорове
относно владеене или собственост върху спечелените награди или в случай на евентуални
разходи, направени самоинициативно от участника/иците във връзка или по време на игрите.

9.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ категорично не носят отговорност за загуби, повреди или
вреди нанесени на имущество, както и травми, под каквато и да е форма, получени от лицата по
време на изпълнение на ТОМБОЛАТА/ИТЕ.

9.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи гаранционна отговорност за предоставените награди. Същите се
предоставят съгласно представени технически характеристики и гаранции от техните
производители и/или разпространители.

9.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за щети и повреди по време на
транспортирането и складирането на наградите.

9.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма да бъдат въвличани в спорове относно забава,
промени, отменяне, смущения поради официални празници или други обстоятелства.

9.7. В случай на невъзможност спорове между ОРГАНИЗАТОРА и участниците или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
участниците да бъдат решени по пътя на преговорите и добрия тон, ще бъдат отнесени до
съответния компетентен съд.

10. ДРУГИ УСЛОВИЯ

10.1. С включването си в ТОМБОЛАТА/ИТЕ на БИО УЕЙ ООД, всеки участник се
счита за уведомен и запознат с настоящите Правила и приема условията по тях. Същият се
съгласява имената му да бъдат публично оповестени в
случай че бъде изтеглен като спечелил.

10.2. ОРГАНИЗАТОРЪТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носят отговорност за ситуации, в които съществува
реална невъзможност за някои потребители да участват в ТОМБОЛАТА/ИТЕ, когато това е извън контрола на ОРГАНИЗАТОРА или ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Като подобни
обстоятелства се приемат: грешни или непълни данни, информация, пренесена с прекъсвания,
закъснение на спечелилия за подаване на личните данни или други технически спънки за участие в игрите като технически проблеми, които могат да попречат на функционирането на уеб връзка и/ или на софтуера и/ или уеб доставчика, голям трафик на мрежата или страницата, или и двете,
както и повреди и недостатъци, които се отнасят до оборудването, приложенията или личните
данни на участниците или други. Обстоятелства от типа могат да възникнат в следствие на правни
промени, които могат да повлияят върху процедурите за провеждане на ТОМБОЛАТА/ИТЕ, доставяне
на награди, тяхното качество и функционалност. Такива са различни решения на световни,
европейски или български институции, природно бедствие, военно положение или други.
Благодарим Ви, че прочетохте тези Правила и се надяваме да ги следвате и спазвате.
Желаем Ви успех!

Екипа на Добро за Теб Добро за Фермата